برای مشاهده کامل قیمت ها در موبایل به راست اسکرول کنید

درب تمام اتوماتیک سلکوم ایرانرنگ (ریال)استیل خشدار(ریال)شیشه ای (ریال)
درب طبقه 70تلسکوپی 2لته سلکوم75/000/000105/000/000210/000/000
درب طبقه 80تلسکوپی 2لته سلکوم77/500/000107/000/000210/000/000
درب طبقه 90تلسکوپی 2لته سلکوم81/000/000113/000/000218/000/000
درب طبقه 100تلسکوپی 2لته سلکوم85/000/000121/000/000226/000/000
درب طبقه 110تلسکوپی 2لته سلکوم89/000/000125/000/000230/000/000
درب طبقه 120تلسکوپی 2لته سلکوم93/000/000127/000/000230/000/000
درب طبقه 70سانترال 2لته سلکوم77/500/000107/000/000210/000/000
درب طبقه 80 سانترال 2لته سلکوم81/000/000111/000/000210/000/000
درب طبقه 90 سانترال 2لته سلکوم83/000/000116/000/000220/000/000
درب طبقه 100سانترال 2لته سلکوم88/000/000124/000/000230/000/000
درب طبقه 110سانترال 2لته سلکوم91/000/000127/000/000230/000/000
درب کابین 70تلسکوپی 2لته سلکوم84/000/000105/000/000210/000/000
درب کابین 70تلسکوپی با موتور Brushless 140/000/000161/000/000270/000/000
درب کابین 80تلسکوپی 2لته سلکوم85/000/000106/000/000210/000/000
درب کابین 80تلسکوپی با موتور Brushless150/000/000171/000/000280/000/000
درب کابین90تلسکوپی 2لته سلکوم89/000/000110/000/000215/000/000
درب کابین 90تلسکوپی با موتور Brushless 160/000/000181/000/000290/000/000
درب کابین 100تلسکوپی 2 لته سلکوم93/000/000127/000/000230/000/000
درب کابین 100تلسکوپی با موتور Brushless170/000/000205/000/000310/000/000
درب کابین 110تلسکوپی با موتور Brushless180/000/000215/000/000320/000/000
درب کابین 120تلسکوپی با موتور Brushless190/000/000225/000/000330/000/000
درب کابین 70 سانترال 2لته سلکوم85/000/000106/000/000210/000/000
درب کابین 70 سانترال با موتور Brushless 140/000/000161/000/000270/000/000
درب کابین 80 سانترال 2لته سلکوم87/000/000109/000/000210/000/000
درب کابین 80سانترال با موتور Brushless150/000/000171/000/000280/000/000
درب کابین 90 سانترال 2لته سلکوم90/000/000111/000/000220/000/000
درب کابین 90سانترال با موتور Brushless 160/000/000181/000/000290/000/000
درب کابین 100سانترال با موتور Brushless170/000/000191/000/000300/000/000
درب کابین 110سانترال با موتور Brushless180/000/000201/000/000310/000/000

تماس بگیرید