برای مشاهده کامل قیمت ها در موبایل به راست اسکرول کنید

درب تمام اتوماتیک سلکوم ایرانرنگ (ریال)استیل خشدار(ریال)شیشه ای (ریال)
درب طبقه 70تلسکوپی 2لته سلکوم63/000/00089/000/000137/000/000
درب طبقه 80تلسکوپی 2لته سلکوم65/000/00091/000/000142/000/000
درب طبقه 90تلسکوپی 2لته سلکوم68/000/00094/000/000147/000/000
درب طبقه 100تلسکوپی 2لته سلکوم78/000/000111/000/000162/000/000
درب طبقه 110تلسکوپی 2لته سلکوم83/000/000116/000/000167/000/000
درب طبقه 120تلسکوپی 2لته سلکوم88/000/000121/000/000172/000/000
درب طبقه 70سانترال 2لته سلکوم65/000/00091/000/000142/000/000
درب طبقه 80 سانترال 2لته سلکوم67/000/00093/000/000147/000/000
درب طبقه 90 سانترال 2لته سلکوم70/000/00096/000/000152/000/000
درب طبقه 100سانترال 2لته سلکوم80/000/000113/000/000162/000/000
درب طبقه 110سانترال 2لته سلکوم85/000/000118/000/000167/000/000
درب کابین 70تلسکوپی 2لته سلکوم75/000/00092/000/000142/000/000
درب کابین 70تلسکوپی با موتور Brushless 120/000/000137/000/000190/000/000
درب کابین 80تلسکوپی 2لته سلکوم82/000/00099/000/000147/000/000
درب کابین 80تلسکوپی با موتور Brushless120/000/000137/000/000190/000/000
درب کابین90تلسکوپی 2لته سلکوم87/000/000104/000/000157/000/000
درب کابین 90تلسکوپی با موتور Brushless 130/000/000147/000/000190/000/000
درب کابین 100تلسکوپی 2 لته سلکوم97/000/000121/000/000172/000/000
درب کابین 100تلسکوپی با موتور Brushless140/000/000170/000/000220/000/000
درب کابین 110تلسکوپی با موتور Brushless150/000/000180/000/000230/000/000
درب کابین 120تلسکوپی با موتور Brushless160/000/000190/000/000240/000/000
درب کابین 70 سانترال 2لته سلکوم80/000/00097/000/000147/000/000
درب کابین 70 سانترال با موتور Brushless 120/000/000137/000/000190/000/000
درب کابین 80 سانترال 2لته سلکوم87/000/000104/000/000157/000/000
درب کابین 80سانترال با موتور Brushless120/000/000137/000/000190/000/000
درب کابین 90 سانترال 2لته سلکوم92/000/000109/000/000157/000/000
درب کابین 90سانترال با موتور Brushless 130/000/000150/000/000200/000/000
درب کابین 100سانترال با موتور Brushless140/000/000170/000/000220/000/000
درب کابین 110سانترال با موتور Brushless150/000/000180/000/000230/000/000

تماس بگیرید