درب لولایی آسانسور غدیر کد 07

درب لولایی آسانسور غدیر کد 07 همانطور که از نامش بر می آید درب مخصوص آسانسور بوده که با مکانیزم گشتاوری یا به عبارتی لولایی باز و بسته می گردد. درب لولایی آسانسور غدیر کد 07 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 08

درب لولایی آسانسور غدیر کد 08

درب لولایی آسانسور غدیر کد 08 همانطور که از نامش بر می آید درب مخصوص آسانسور بوده که با مکانیزم گشتاوری یا به عبارتی لولایی باز و بسته می گردد. درب لولایی آسانسور غدیر کد 08 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 05

درب لولایی آسانسور غدیر کد 05

درب لولایی آسانسور غدیر کد 05 همانطور که از نامش بر می آید درب مخصوص آسانسور بوده که با مکانیزم گشتاوری یا به عبارتی لولایی باز و بسته می گردد. درب لولایی آسانسور غدیر کد 05 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 17

درب لولایی آسانسور غدیر کد 17

درب لولایی آسانسور غدیر کد 17 همانطور که از نامش پیداست درب مخصوص آسانسور بوده و با مکانیزم گشتاوری یا همان لولایی توسط فردی که وارد کابین آسانسور می شود باز و بسته می گردد. درب لولایی آسانسور غدیر کد 17 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 15

درب لولایی آسانسور غدیر کد 15

درب لولایی آسانسور غدیر کد 15 از سری درب های لولایی آسانسوری مجموعه غدیر بوده که با مکانیزم لولایی کار می کند. درب لولایی آسانسور غدیر کد 15 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به شرح…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 13

درب لولایی آسانسور غدیر کد 13

درب لولایی آسانسور غدیر کد 13 از سری درب های لولایی آسانسوری مجموعه غدیر بوده که با مکانیزم لولایی کار می کند. درب لولایی آسانسور غدیر کد 13 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 10

درب لولایی آسانسور غدیر کد 10

درب لولایی آسانسور غدیر کد 10 از سری درب های لولایی آسانسوری مجموعه بزرگ غدیر بوده که مکانیزم آن لولایی می باشد. درب لولایی آسانسور غدیر کد 10 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 06

درب لولایی آسانسور غدیر کد 06

درب لولایی آسانسور غدیر کد 06 از درب های لولایی آسانسوری برند غدیر بوده که مکانیزم آن گشتاوری و لولایی است. درب لولایی آسانسور غدیر کد 06 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به شرح…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 02

درب لولایی آسانسور غدیر کد 02

درب لولایی آسانسور غدیر کد 02 جزو درب های آسانسوری غدیر بوده که مکانیزم آن گشتاوری و لولایی است. درب لولایی آسانسور غدیر کد 02 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به شرح و توصیف…
درب لولایی آسانسور غدیر کد 03

درب لولایی آسانسور غدیر کد 03

درب لولایی آسانسور غدیر کد 03 از درب های لولایی آسانسوری مجموعه بزرگ غدیر بوده که با مکانیزم گشتاوری باز و بسته می شود. درب لولایی آسانسور غدیر کد 03 دارای ویژگی ها و برتری های نسبت به سایر برند های درب لولایی موجود در بازار می باشد که در ادامه به شرح…

تماس بگیرید