ظرفیت آسانسور و برخی از استاندارد های مهم آن

ظرفیت آسانسور و برخی از استاندارد های مهم آن

تقسیم بندی ظرفیت آسانسور ها از لحاظ تعداد افراد:   دسته اول: اولین دسته دارای

همین الان تماس بگیرید!