گری تاگو

گری تاگو

مدیر اجرایی

دارای مهارت های رهبری تیم و رسیدن به موفقیت می

ریکی کوپر

ریکی کوپر

مدیر اجرایی

دارای مهارت های رهبری تیم و رسیدن به موفقیت می

ایوان اسپیگل

ایوان اسپیگل

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

تیموثی کوک

تیموثی کوک

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

لاری سیمز

لاری سیمز

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

ماری بارا

ماری بارا

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

ساتیا نادلا

ساتیا نادلا

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

سوزان ووجیسیکی

سوزان ووجیسیکی

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری

همین الان تماس بگیرید!