بررسی تخصصی هندریل پله برقی

بررسی تخصصی هندریل پله برقی

هندریل پله برقی: هندریل نوارهای متحرکی می باشد که بر روی نرده های کناری پله

بررسی تخصصی قطعات پله برقی

بررسی تخصصی قطعات پله برقی

سکو های بالایی و پایینی یا پاخور ها: در تمامی پله برقی ها بدون توجه

همین الان تماس بگیرید!